Uslovi poslovanja

 1. Opšti uslovi učešća

  Deutsches Haus Montenegro / Njemački dom Crne Gore nudi kurseve za polaznike u grupama za mlade od 13 do 16 godina i grupama za odrasle od 16 godina.

 2. Uslovi plaćanja

  Uplata je u gotovini (u cjelosti) prilikom upisa.

 3. Cijene
  1. Važi ona cijena kursa koja je bila važeća u trenutku prijave na kurs.
  2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.
 4. Odustajanje

  Ukoliko je polaznik spriječen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju:

   1. Odustajanje se mora dostaviti u pismenoj formi Kancelariji DHM-a. Prilikom odustajanja do poslednjeg radnog dana prije početka kursa može se vratiti iznos uplaćen za kurs umanjen za 10% na ime administrativnih troškova.
   2. U slučaju otkazivanja kursa od strane DHM-a vraća se puni iznos cijene kursa.
 5. Raspodjela / broj učesnika
  1. Raspoređivanje na određeni nivo kursa slijedi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa.
  2. Naši kursevi imaju najmanje 6 a po pravilu najviše 12 učesnika. Ukoliko se do početka kursa prijavi mali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga otkažemo ili da pomjerimo početak kursa.
 6. Dužnosti polaznika

  Polaznik/polaznica kursa je dužan/dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.

 7. Odgovornost DHM-a / Viša sila

  Odgovornost DHM-a i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika DHM-a. DHM takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (na primer, prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).

 8. Zaštita podataka

  Polaznik/polaznica kursa je saglasan/saglasna da DHM dobije i elektronski obradi njegove/njene podatke radi pravilnog sprovođenja prijave, procedure obračuna i dokaza o uspehu na kursu.

Dobijajte obavještenja o novostima

Ukoliko želite da ostavite svoje lične podatke, kako bi putem mail-a dobijali obavještenja o novostima u Njemačkom domu Crne Gore